Tónování autoskel

Atesty a homologace

Používáme homologované fólie značky SunTek.

Ke každé instalaci dokládáme potvrzení, osvědčení, atestované štítky určené na každé instalované sklo vozu s procentem propustnosti a výrobní značkou. Fólie jsou schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

Díky válcované výrobě okenních fólií docílíme tvarování z jednoho kusu na oblá boční a zadní skla u automobilu.

Všechny fólie SunTek a 3M prošly zkušebnou silničních vozidel, vyhovují pro rozlišení dopravní signalizace a jsou určeny na přední boční, zadní boční a zadní skla automobilů. Na přední boční skla se pak nesmí instalovat okenní fólie se světelnou propustností nižší než 70 .

Ukázka homologačních štítků:

Obrázek s homologačními štítky

Atesty a homologace:

V roce 2002 proběhly zkoušky několika typů okenních a bezpečnostních fólií s určitým procentem propustnosti na čirá skla u automobilů.

V současné době je stále více zákazníků, kteří vyžadují atestaci na nainstalované okenní a bezpečnostní fólie ve svých vozech.

Proto se ke každé instalaci dokládá potvrzení, osvědčení, atestové štítky určené na každé instalované sklo vozu s procentem propustnosti a výrobní značkou fólie schválené ministerstvem dopravy a spojů ČR. Takto prokazuje každá instalační nebo prodejní firma oprávnění k instalaci nebo prodeji těchto materiálů.

Fólie smějí být použity na vozidlech kategorie M a A, s výjimkou skel sloužících k výhledu z míst řidiče (horizontální úhel 180° před řidičem).

Díky válcované výrobě okenních fólií docílíte tvarování z jednoho kusu na oblá boční a zadní skla u automobilu. Všechny zkoušené fólie SunTek,3M prošli zkušebnou silničních vozidel, vyhovují pro rozlišení dopravní signalizace a jsou určeny pouze na přední boční, zadní boční a zadní skla automobilů.

Na přední boční skla se pak nesmí instalovat okenní fólie se světelnou propustností nižší než 70%. Z řady autofólií toto omezení splňuje pouze fólie GR 70, STD 70 a INF 65. Každé okno opatřené autofólií musí být označeno homologačním štítkem s označením příslušné fólie.

MD povoluje tímto montáž fólií SunTek,3M na skla vozidel při dodržení požadavků zákona č.56/2001 Sb., předpisu EHK č.43, vyhlášky MDS ČR č.341/2002 Sb., včetně vozidel již zavedených do provozu při dodržení těchto podmínek:

  1. Zajištění odborné montáže.
  2. Čelní skla nesmí být upravována ani čirým filmem.
  3. Na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70 %.
  4. Fólie na zadním skle nesmí zakrývat třetí brzdovou svítilnu.
  5. Dodržení podmínek pro jednotlivé filmy a všech podmínek uvedených v tomto rozhodnutí.
  6. Držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě (instalaci filmu) označit štítkem s označením výrobce, způsobu úpravy a hodnotou minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou (ATEST 8 SD 3230) v provedení dle přílohy č.15 vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní značení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužící k výhledu z místa řidiče (propustnost menší než 30%) doplnit o značení „V „dle předpisu EHKč. R 43.
  7. Držitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) s SPZ vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy(min. celková propustnost), vyznačení místa provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby.
  8. Držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat.

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozila č. 2960

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozila nebo výbavy vozidla č. 2790

Certifikát CA – 22/2004 kategorie odolnosti P1 bezpečnostn fólie M11

Osvědčení PAVÚS a.s. - protipožární zkouška šíření plamene, zkouška stupně hořlavosti, protokol č. 107 38, 107 39

Osvědčení IKATES – certifikát P1A č. 02/220 – bezpečnostní zkouška dle normy ČSN EN 356 na bezpečnosstní fólii SEC11

Osvědčení IKATES – certifikát P1A č. 02/220 – bezpečnostní zkouška dle normy ČSN EN 356 na bezpečnosstní fólii SEC12

Certifikát shody CN – 36/2004 zkouška odolnosti proti UV záření podle PD ECE 43R

Protokol č. 1982 o zkouškách požárně technických charakteristik okenní a bezpečnostní fólie

Zdravotní listy CZŽP12 – 162/04 Ex: 4103812

Autofólie Nanofilms

Nově nabízíme rovněž autofólie japonské značky Nanofilms.

Fólie Nanofilms jsou schváleny Ministerstvem dopravy České republiky. Kopii osvědčení si můžete přečíst níže.

Celý dokument včetně digitálního podpisu naleznete zde ve formátu PDF.

ukázky našich prací