Tónování autoskel

Atesty a homologace

Používáme homologované fólie značky SunTek.

Ke každé instalaci dokládáme potvrzení, osvědčení, atestované štítky určené na každé instalované sklo vozu s procentem propustnosti a výrobní značkou. Fólie jsou schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

Díky válcované výrobě okenních fólií docílíme tvarování z jednoho kusu na oblá boční a zadní skla u automobilu.

Všechny fólie SunTek a 3M prošly zkušebnou silničních vozidel, vyhovují pro rozlišení dopravní signalizace a jsou určeny na přední boční, zadní boční a zadní skla automobilů. Na přední boční skla se pak nesmí instalovat okenní fólie se světelnou propustností nižší než 70 .

Ukázka homologačních štítků:

Obrázek s homologačními štítky

Atesty a homologace:

V roce 2002 proběhly zkoušky několika typů okenních a bezpečnostních fólií s určitým procentem propustnosti na čirá skla u automobilů.

V současné době je stále více zákazníků, kteří vyžadují atestaci na nainstalované okenní a bezpečnostní fólie ve svých vozech.

Proto se ke každé instalaci dokládá potvrzení, osvědčení, atestové štítky určené na každé instalované sklo vozu s procentem propustnosti a výrobní značkou fólie schválené ministerstvem dopravy a spojů ČR. Takto prokazuje každá instalační nebo prodejní firma oprávnění k instalaci nebo prodeji těchto materiálů.

Fólie smějí být použity na vozidlech kategorie M a A, s výjimkou skel sloužících k výhledu z míst řidiče (horizontální úhel 180° před řidičem).

Díky válcované výrobě okenních fólií docílíte tvarování z jednoho kusu na oblá boční a zadní skla u automobilu. Všechny zkoušené fólie SunTek,3M prošli zkušebnou silničních vozidel, vyhovují pro rozlišení dopravní signalizace a jsou určeny pouze na přední boční, zadní boční a zadní skla automobilů.

Na přední boční skla se pak nesmí instalovat okenní fólie se světelnou propustností nižší než 70%. Z řady autofólií toto omezení splňuje pouze fólie GR 70, STD 70 a INF 65. Každé okno opatřené autofólií musí být označeno homologačním štítkem s označením příslušné fólie.

MD povoluje tímto montáž fólií SunTek,3M na skla vozidel při dodržení požadavků zákona č.56/2001 Sb., předpisu EHK č.43, vyhlášky MDS ČR č.341/2002 Sb., včetně vozidel již zavedených do provozu při dodržení těchto podmínek:

  1. Zajištění odborné montáže.
  2. Čelní skla nesmí být upravována ani čirým filmem.
  3. Na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70 %.
  4. Fólie na zadním skle nesmí zakrývat třetí brzdovou svítilnu.
  5. Dodržení podmínek pro jednotlivé filmy a všech podmínek uvedených v tomto rozhodnutí.
  6. Držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě (instalaci filmu) označit štítkem s označením výrobce, způsobu úpravy a hodnotou minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou (ATEST 8 SD 3230) v provedení dle přílohy č.15 vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní značení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužící k výhledu z místa řidiče (propustnost menší než 30%) doplnit o značení „V „dle předpisu EHKč. R 43.
  7. Držitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) s SPZ vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy(min. celková propustnost), vyznačení místa provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby.
  8. Držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat.

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozila č. 2960

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozila nebo výbavy vozidla č. 2790

Certifikát CA – 22/2004 kategorie odolnosti P1 bezpečnostn fólie M11

Osvědčení PAVÚS a.s. - protipožární zkouška šíření plamene, zkouška stupně hořlavosti, protokol č. 107 38, 107 39

Osvědčení IKATES – certifikát P1A č. 02/220 – bezpečnostní zkouška dle normy ČSN EN 356 na bezpečnosstní fólii SEC11

Osvědčení IKATES – certifikát P1A č. 02/220 – bezpečnostní zkouška dle normy ČSN EN 356 na bezpečnosstní fólii SEC12

Certifikát shody CN – 36/2004 zkouška odolnosti proti UV záření podle PD ECE 43R

Protokol č. 1982 o zkouškách požárně technických charakteristik okenní a bezpečnostní fólie

Zdravotní listy CZŽP12 – 162/04 Ex: 4103812

ukázky našich prací